طارمی: غیرت‌مان به جوش آمد و حرف‌ اماراتی را به خودشان برگرداندیم/ شادی محبی را تأیید نمی‌کنیم