پیام فوری و‌ مهم این مقام ارشد سپاه به دیگر کشورها