مصوبه مجلس برای اختصاص بخشی از سهمیه نفت خام جهت تقویت بنیه دفاعی