آخرین سنگر نرخ بهره منفی در میان اقتصادهای برتر؛ ژاپن کوتاه نمی‌آید