دستور وزیر فرهنگ برای ایجاد ستاد رسانه‌ای جشنواره‌های فجر توسط وزارتخانه