ببینید | شور و اشتیاق هواداران چند دقیقه مانده به شروع مسابقه ایران و امارات