قسام مسئولیت عملیات روز گذشته علیه نظامیان اسرائیلی را برعهده گرفت