ببینید | لحظه تلخ سقوط خدمتکار از طبقه هفتم ساختمان و خنده‌های تمسخرآمیز زنِ صاحبخانه در کویت!