ببینید | وقتی کیسه‌های زغال سنگ، یک سارق را حین فرار از دست مردم به زمین کوبید!