حمایت دوباره رسول خادم از اسطوره فوتبال ایران | عکس