روایت یک شاهد عینی از ۴۵ دقیقه CPR کاپیتان پرسپولیس/ عالیشاه چگونه جان یک نفر را نجات داد؟