اولین نشانه گازگرفتگی با گاز co را بشناسید و خود را از ایست قلبی نجات دهید