عکس| دو ستاره پرسپولیس سرانجام با لباس سربازی دیده شدند