افتتاح 3 طرح ملی دریایی و بندری در سفر رئیس جمهوری به هرمزگان