جزئیات مصوبات نمایندگان؛مجوز به سازمان انرژی اتمی برای فروش مواد معدنی و پرتوزا