سخنگوی دولت: کشورهای عربی و اسلامی به تجاوزهای آشکار حامیان اسرائیل واکنش نشان دهند