تکلیف مجلس به سازمان انرژی اتمی برای فروش مواد معدنی و پرتوزا به صورت فرآوری شده