این چک لیست خوردنی‌های بالا برنده شفار خون را همراه تان داشته باشید