فوری؛ وقوع فاجعه خورشید تا ساعاتی دیگر + امروز صبح بیدار شدن برای همه سخت است + علت چیست؟