قاب دیده‌نشده از مسعود کیمیایی و جمشید مشایخی در پشت‌صحنه یک فیلم