توصیه پیشکسوتان اماراتی به شاگردان بنتو؛ برابر ایران بدون ترس و تنش بازی کنید