عاقبت گران فروشی شرکت های هواپیمایی / سهمیه سوخت یارانه ای این پروازها قطع شد