رئیس خصوصی‌سازی، استاندار شد/ مولدسازی باز هم در کما