تدوین استانداردها باعث به انحراف نرفتن مسئولیت اجتماعی می شود