پای آمریکا به 10 جبهه منطقه‌ای باز شد؛ دیپلماسی خاورمیانه را نجات می‌دهد؟