مسکو: بزرگترین رزمایش ناتو به معنای بازگشت به دوران جنگ سرد است