هشدار مسکو نسبت به رزمایش ناتو؛ بازگشت تغییرناپذیر به دوران جنگ سرد!