با قیمت نمایندگی این خودرو قدرتمند را بخرید و سود کنید / فوتون چند شد؟