اینفانتینو و پیشنهاد «باخت خودکار» برای تیم‌هایی با هواداران نژادپرست