نظامیان آمریکایی در عین الاسد مجددا دچار آسیب مغزی شدند