جشنواره شعر طنز «امضای کری تضمین است» به مرحله نهایی رسید