فیلم/ قطع سخنرانی سیاستمدار انگلیسی توسط حامیان فلسطین