ماجرای خرید سربازی به کجا رسید؟ / مجازات فرار از خدمت چقدر است؟