بیمه گاو، اسب، قاطر، گوسفند، بز و کندوی عسل چقدر است؟ | خسارت کدام جانوران پرداخت می شود؟