آمریکا یک شرکت اماراتی را به دلیل قرارداد نفتی با روسیه تحریم کرد