واشنگتن در حال بررسی ایده تشکیل یک کشور فلسطینی غیرنظامی است