اقرار ترامپ به انتصابات سفارشی در دوران ریاست جمهوری!