تصمیم جدید در خصوص یارانه‌ها / یارانه نقدی چه کسانی حذف می شود؟