لزوم استمرار معافیت مالیاتی رسانه ها / تبادل اطلاعات، حکم غذا را برای مردم دارد