پرداخت یارانه به این افراد / دولت کام مردم را شیرین می کند؟