تحقق 5 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از طریق واگذاری اموال راکد