تروریست‌ها بدنبال برهم زدن تمرکز محور مقاومت هستند