صدای انفجار مهیب در اطراف فرودگاه اربیل ؛ آژیرهای هشدار در کنسولگری آمریکا فعال شد