رئیسی: افراد متصل به قدرت بیشتر از سایرین باید قوانین را رعایت کنند