هرج و مرج و اختلال در کشورهای اروپایی به دلیل سرما و یخبندان زمستانی