پایان وحشت آفرینی و تیراندازی های مردان شرور در آمل