سهم ۶۸ درصدی پنج شریک تجاری ایران در تامین نیاز وارداتی غذا