تحریم گریبان صنایع غذایی را هم گرفت/ در صنعت غذا فرسوده شدیم