راه حل پیشنهادی نماینده کارفرمایان برای مشکل حقوق کارگران چیست؟