سخنگوی دولت نحوه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد